კარდაშიანების ბიზნესიმპერია: როგორ გამდიდრდა ყველაზე ცნობილი ოჯახი და რა თანხას ფლობენ დღეს ისინი

საინტერესო

“რო­გორ გამ­დიდ­რდა კარ­და­ში­ა­ნე­ბის ოჯა­ხი და რა თან­ხას ფლო­ბენ ისი­ნი” – ამ სა­თა­უ­რით აქ­ვეყ­ნებს სტა­ტი­ას bbc.com-ის ბიზ­ნეს­კო­რეს­პონ­დენ­ტი დირ­ბელ ჯორ­და­ნი. მისი თქმით, ამე­რი­კუ­ლი რე­ა­ლი­თი შოუ “კარ­და­ში­ა­ნის ოჯა­ხის” მე-16 სე­ზო­ნი იწყე­ბა, რომ­ლის ფარ­გლებ­ში ოჯა­ხი შიდა სამ­ზა­რე­უ­ლოს დე­ტა­ლე­ბის დე­მონ­სტრი­რე­ბას და მათი სა­ქონ­ლის რეკ­ლა­მი­რე­ბას შე­ეც­დე­ბა. პირ­ვე­ლად რე­ა­ლი­თი-შოუ ეთერ­ში 12 წლის წინ გა­ვი­და და მის­მა პო­პუ­ლა­რო­ბამ ოჯა­ხის მდგო­მა­რე­ო­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად შეც­ვა­ლა.

კა­ი­ლი ჯე­ნე­რი, ოჯა­ხუ­რი ეპი­ზო­დის ეთერ­ში გას­ვლი­სას, სულ რა­ღაც 9 წლის იყო, ახლა 21-ის არის და მსოფ­ლი­ო­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე გავ­ლე­ნი­ა­ნი მი­ლი­არ­დე­რია.

ჟურ­ნალ Forbes-ის თა­ნახ­მად, ის თა­ვის ოჯახ­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მდი­და­რი ადა­მი­ა­ნია. ასე­ვე მულ­ტი­მი­ლი­ო­ნე­რია კიმ კარ­და­ში­ა­ნი-უეს­ტი, რო­მე­ლიც თა­ვი­სი კოს­მე­ტი­კის გა­ყიდ­ვე­ბით გამ­დიდ­რდა. ასე­ვე რეკ­ლა­მას უკე­თებ­და სხვა კომ­პა­ნი­ებს, რაც ბიზ­ნეს­წინსვლა­ში ძა­ლი­ან და­ეხ­მა­რა.

კი­მის უფ­რო­სი და ქლოი კარ­და­ში­ა­ნი ჯინ­სე­ბის კომ­პა­ნია Good American-ს ხელ­მძღვა­ნე­ლობს. ასე­ვე მას იღე­ბენ რეკ­ლა­მებ­ში და თა­ნამ­შრომ­ლობს ცნო­ბილ ბრენ­დებ­თან.

კორტნი და კიმ კარ­და­ში­ა­ნე­ბი

ნიუ-იორ­კე­ლი პრო­ფე­სო­რის ალექ­სან­დრ მა­კელ­ვის ცნო­ბით, ტელე-შო­უ­ში ყვე­ლას როლი იმ­დე­ნად სწო­რად არის გან­სა­ზღვრუ­ლი, რომ მა­ყუ­რე­ბე­ლი მის მი­მართ გულ­გრი­ლი ვერ დარ­ჩე­ბა.

“შოუს ახა­ლი სე­ზო­ნი ქლოი კარ­და­ში­ა­ნი­სა და მისი პარტნი­ო­რის ტრის­ტან ტომპსო­ნის და­შო­რე­ბის სკან­დალ­ზეა აწყო­ბი­ლი, რო­მე­ლიც კა­ი­ლი ჯე­ნე­რის სა­უ­კე­თე­სო მე­გო­ბარ­თან, ჯორ­და­ნი ბუდსთან წა­ვი­და. რო­დე­საც ამ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო კავ­ში­რებ­ზე და­ი­წყო ლა­პა­რა­კი, Jordy Lip Kit-ის კოს­მე­ტი­კა, ტუჩ­სა­ცხი და კონ­ტუ­რის 50%-იანი ფას­დაკ­ლე­ბით გა­ყიდ­ვა და­ი­წყო, შე­დე­გად პარ­ფი­უ­მე­რია ცხე­ლი ღვე­ზე­ლე­ბი­ვით და­ი­ტა­ცეს და ძა­ლი­ან მალე სრუ­ლად ამო­ი­ყი­და…” – წერს გა­მო­ცე­მა.

ექ­სპერ­ტე­ბის შე­ფა­სე­ბით, კარ­და­ში­ა­ნე­ბი თა­ვი­სი ოჯა­ხის წევ­რე­ბის სკან­და­ლუ­რი ცხოვ­რე­ბით ძა­ლი­ან დიდ თან­ხებს შო­უ­ლო­ბენ, თუმ­ცა იქამ­დე ისი­ნი ახერ­ხე­ბენ, რომ მათი ცხოვ­რე­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო იყოს.

კარ­და­ში­ა­ნე­ბის ყვე­ლა ბიზ­ნეს-წა­მო­წყე­ბა წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იყო… გან­სა­კუთ­რე­ბით, კორტნის, კი­მი­სა და კლოს­ტის. დები კოს­მე­ტი­კის კომ­პა­ნია Khroma Beauty-ს რეკ­ლა­მას უკე­თებ­დნენ, რო­მე­ლიც 2012 წელს გა­მო­უშ­ვეს, თუმ­ცა მა­ლე­ვე სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის დარ­ღვე­ვის გამო, ის ქსე­ლი­დან გაქ­რა. ამის შემ­დეგ ბრენ­დს სა­ხე­ლი გა­და­არ­ქვეს და Kardashian Beauty უწო­დეს. ასე­ვე გა­მო­უშ­ვეს, საკ­რე­დი­ტო ბა­რა­თი Kardashian Kard, რა­მაც მათი პრო­დუქ­ცი­ის გა­ყიდ­ვე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა გა­ზარ­და, თუმ­ცა პრო­ექ­ტი მა­ლე­ვე და­ი­ხუ­რა.

2018 წლის მო­ნა­ცე­მე­ბით, კარ­და­ში­ა­ნე­ბის შე­მო­სავ­ლე­ბი ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა: კიმი – 350 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რი, ქლოი – 40 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რი, შემ­დეგ მო­დის კორტნი – 35 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რით. მსოფ­ლი­ო­ში ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლა­ნა­ზღა­უ­რე­ბა­დი მო­დე­ლის, კენ­და­ლის ქო­ნე­ბა 30 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რია. დებ­ში კი – 1 მი­ლი­არ­დი დო­ლა­რით კა­ი­ლი ლი­დე­რობს.

ავტორი: ლალი პაპასკირი